HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z NADANIEM

SZKOLE I PRZEDSZKOLU IMIENIA

Etapy pracy
Działania
Termin
Odpowiedzialni
I. Etap przygotowawczy
Wniosek do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o wszczęcie Procedury nadania szkole i przedszkolu imienia.
Sierpień 2022
Dyrektor
Powołanie zespołu zadaniowego do spraw związanych z nadaniem szkole i przedszkolu imienia.
Sierpień 2022
Dyrektor
Opracowanie i przedstawienie na radzie planu pracy nad nadaniem imienia.
Wrzesień 2022
Dyrektor / Zespół Koordynujący
Zapoznanie rodziców i uczniów z Procedury nadania szkole i przedszkolu imienia.
Wrzesień2022
Dyrektor
Poinformowanie organu prowadzącego o wszczęciu procedury nadania szkole imienia.
Październik 2022
Dyrektor
Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia.
Październik 2022
Administrator strony
Prowadzenie tablicy poświęconej wyborowi patrona.
Na bieżąco
Zespół Koordynujący
Opracowanie scenariuszy godzin z wychowawcą „W poszukiwaniu autorytetów – kto powinien zostać patronem naszej szkoły i przedszkola?”
Październik 2022
WicedyrektorWychowawcy
Przeprowadzenie godzin wychowawczych / języka polskiego według opracowanych scenariuszy
Październik 2022
Wychowawcy / nauczyciel j. polskiego, historii
Powołanie Komisji Wyborczej składającej się z przedstawicieli społeczności szkolnej i przedszkolnej.
Październik 2022
Dyrektor
II. Wybór kandydatów
Zgłaszanie kandydatów na patrona szkoły przez nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, rodziców i uczniów.
Październik 2022
DyrektorZespól koordynujący
Wybór najczęściej powtarzających się kandydatur – utworzenie listy rankingowej składającej się z trzech kandydatów.
Listopad 2022
DyrektorKomisja wyborcza
III. Poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie i opracowywanie informacji na temat kandydatów
Poszukiwanie i gromadzenie informacji.
Listopad 2022
Wychowawcy
Gromadzenie przez uczniów w portfoliach materiałów poświęconych kandydatom na patrona.
Wychowawcy
IV. Prezentacja kandydatów na patrona
Przygotowanie wystaw poświęconych danemu kandydatowi.
Grudzień 2022
Dyrektor Zespól Koordynujący, wychowawcy
Zaprezentowanie kandydatów społeczności szkolnej i przedszkolnej.
Grudzień 2022
V. Wybór patrona
Głosowanie związane z wyborem patrona.
Styczeń 2023
Dyrektor Komisja Wyborcza
Posiedzenia Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zatwierdzające kandydata na patrona.
Styczeń 2023
Dyrektor
Złożenie wspólnego – RP, RR, SU wniosku do Rady Gminy o nadanie szkole i przedszkolu imienia.
Styczeń 2023
Dyrektor
Uchwała Rady Gminy Jadów.
60 dni od złożenia uchwały
Dyrektor
VI. Popularyzacja postaci patrona w środowisku lokalnym
Zadania zostaną rozdysponowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy Jadów
VIII. Uroczyste nadanie szkole imienia
Zadania zostaną szczegółowo rozdysponowane po uchwale Rady Gminy Jadów.Planowane nadanie imienia i sztandaru – czerwiec 2023

  

trzymaj1

 

psia1

 

  

gang1