logo klor bez tla

,

Historia

 

Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Urlach

   Piątek, 22 czerwca 2018 roku zapisze się na kartach historii naszej szkoły jako dzień niezwykły. W obchodach jubileuszowych, nad którymi Honorowy Patronat sprawował  Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Wójt Gminy Jadów, wzięło udział wielu znamienitych gości.Zaszczycili nas swoja obecnością: ks. Dziekan Bogdan Lewiński, ks. Proboszcz Leszek Bieńkowski, pani Bożena Żelazowska Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, pan Kazimierz Rakowski. Starosta Wołomiński, p. Magdalena Suchenek, p. Janusz Tomasz Czarnogórski, p. Robert Szydlik – radni Rady Powiat Wołomińskiego,  pan Dariusz Kokoszka Wójt Gminy Jadów, p. Jadwiga Grabska - Przewodnicząca Rady Gminy Jadów, Radni Gminy Jadów, p. Lidia Wielądek dyrektor PPP w Tłuszczu,  mł. bryg. Andrzej Wysocki – Komendant PSP  w Wołominie, p. Sławomir Miąskiewicz – sekretarz, p. Barbara Wójcik- skarbnik, p. Przemysław Walczuk – kierownik działu inwestycji, p. Elżbieta Rudnik, p. Jolanta Buczyńska, p. Magdalena Sobolewska, p. Justyna Winnicka-Bayram – pracownicy Urzędu Gminy w Jadowie, p. Mirosława Gorczyca – kierownik GOPS, p. Łukasz Wójcik – dyrektor GOK w Jadowie, dyrektorzy: p. Maria Łopuska – LO w Urlach, p. Katarzyna Popowska- SP1 w Jadowie, p. Małgorzata Raczyńska – SP 2 w Jadowie, p. Zofia Komuda – SP w Myszadłach, p. Alicja Suchenek – SP w Nowinkach, p. Agnieszka Czubak – Gminne Przedszkole w Jadowie, emerytowani i byli pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci i uczniowie. 
Obchody rozpoczęły się od Mszy św. polowej na boisku szkolnym, którą celebrował ksiądz proboszcz Leszek Bieńkowski. 
Następnie uczestnicy  przeszli  do budynku Szkoły Podstawowej w Urlach, by świętować ten wyjątkowy dzień w jej murach. Uroczystości szkolne rozpoczęło odsłonięcie i poświęcenie  dwóch tablic: okolicznościowej  ufundowanej  z okazji jubileuszu 100-lecia oraz tablicy pamiątkowej upamiętniającej panią Genowefę Paśkudzką, wieloletniego pedagoga i kierownika szkoły.  
Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej. Oficjalną część uroczystości rozpoczął Polonez w wykonaniu uczniów klas IV-VI. Zebranych powitał Pan Dariusz Kokoszka  Wójt Gminy Jadów i dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach pani Aniela Dobosiewicz. W okolicznościowym przemówieniu Dyrektor Szkoły odniosła się do jej historii i współczesności. „Nasza podstawówka nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale rodziną stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, którzy oddali Szkole Podstawowej w Urlach swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Osobiście, jestem dumna, że dane mi było przepracować ostanie 15 lat wśród ludzi twórczych, kreatywnych, poszukujących najlepszych rozwiązań w pracy z uczniami oraz otwartych i wrażliwych na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się  stworzyć Naszą Szkołę taką, jaką widzimy dzisiaj – przyjazną, kolorową i nowoczesną, otwartą na nowe" .
Następnie głos zabrał Pan Dariusz Kokoszka Wójt Gminy Jadów, który skierował pod adresem  szkolnej społeczności wiele ciepłych słów i wręczył szkole prezenty – list uznania i  tablicę interaktywną. Jubileusz stał się okazją do wręczenia medali i wyróżnień. Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał medale  i listy uznania, które wręczyła w jego imieniu pani Bożena Żelazowska wraz z panem Wójtem. Medale pamiątkowe PRO MAZOVIA otrzymali: Szkoła Podstawowa w Urlach, p. Aniela Dobosiewicz, p. Henryk Kołek, p. Małgorzata Łoń – dyrektorzy szkoły. Listami uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego z podziękowaniem za wieloletnią, pełną pasji i zaangażowania pracę na rzecz rozwoju placówki wyróżnieni zostali: p. Barbara Kołek, p. Halina Filemonowicz, p. Regina Sadlik, p. Zofia Rosińska, p. Zofia Ziółkowska, p. Zofia Piekut, p. Hanna Krzeczkowska, p. Mariusz Kubat, p. Elżbieta Grzywaczewska, p. Barbara Żmuda, p. Teresa Sadlik, p. Teresa Siwek, p. Henryka Rudnik, p. Henryk Rudnik, p. Elżbieta Olejnik.Pani Dyrektor podziękowała za życzliwość, pomoc i wsparcie instytucjom, które współpracują z naszą szkołą. Byłych pracowników szkoły i poprzednich jej dyrektorów wyróżniono specjalnymi pamiątkowymi dyplomami. Później przyszedł czas na przemówienia gości, w których podkreślano, że 100-letnia historia szkoły to powód do dumy, a Jubileusz to okazja do wypowiedzenia słów uznania dla wszystkich zaangażowanych na przestrzeni 100 lat w proces kształcenia młodzieży w tej szkole. W przemówieniach przypominano również, że szkoła podstawowa kształcąc kolejne pokolenia, wnosiła i wnosi istotny wkład w rozwój naszej Małej Ojczyzny. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło pod adresem szkoły. Na ręce pani dyrektor złożono listy gratulacyjne, prezenty dla szkoły i kwiaty. Popłynęły życzenia dla całej społeczności szkoły samych sukcesów w kolejnych latach działalności. Splendoru uroczystości dodała część artystyczna, oparta na specjalnie opracowanym scenariuszu, tematycznie związanym z Jubileuszem SP w Urlach. 
Uczniowie zabrali wszystkich zgromadzonych w niecodzienną podróż w czasie. Obserwowaliśmy jak kształtowała się szkoła, jak wydarzenia historyczne wpływały na jej codzienność. Urocze scenki z wybranych dziesięcioleci życia szkoły, obrazowane  piosenkami i tańcami z ówczesnych lat, ukazały zebranym gościom jej 100-letnią historię. Występ zakończyły gromkie życzenia dla naszej Jubilatki odśpiewane przez młodych aktorów i wszystkich gości.Uwieńczeniem uroczystości był wspaniały tort jubileuszowy dla wszystkich.  
Z okazji stulecia przygotowaliśmy pamiątkowy folder o szkole oraz wystawy zdjęć pt. „Szkoła w przeszłości ”, „Okiem obiektywu”, „Absolwenci Szkoły Podstawowej w Urlach” oraz kronik szkoły.
Taki chlubny Jubileusz to niezwykłe przeżycie i bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich absolwentów, ale również dla obecnych uczniów oraz osób związanych z naszą szkołą, wszystkich uczestników naszego święta. Nie był to tylko sentymentalny powrót do przeszłości, ale znakomita okazja do pokazania tym, którzy uczą się w niej aktualnie, że szkoła to niezwykle ważny element w życiu każdego człowieka. To ci najmłodsi muszą zrozumieć, że aktualnie to oni tworzą historię swojej szkoły; muszą czuć, że są z nią złączeni, za nią odpowiedzialni, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości jako jej absolwenci.
Pamiętamy o tych, którzy tworzyli jej historię. Nie sposób wymienić ich wszystkich, nie sposób wyliczyć także tego, co zrobili dla naszej szkoły. Nazwiska wielu z nich widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii naszej szkoły, którzy ją wspierali, zwłaszcza w trudnych chwilach; którzy dokładali wszelkich starań, aby dzieci mogły się uczyć w nowoczesnej szkole.
Wyrażamy gorące podziękowanie za udział w uroczystościach Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej w Urlach. Jesteśmy wdzięczni za dołączenie do zaszczytnego Grona Gości, którzy swoją obecnością uhonorowali uroczystości oraz podkreślili jedność z wartościami stanowiącymi tożsamość naszej szkoły. Dzień ten był okazją do spotkań, wspomnień, podsumowania minionego czasu, osiągnięć i sukcesów. Był to czas na wyrażenie uznania i podziękowania za zaangażowanie, wytrwałość i pracę włożoną w wychowanie i kształcenie kolejnych pokoleń młodzieży, którzy stanowią naszą dumę, dlatego raz jeszcze serdecznie dziękujemy za przybycie i współtworzenie historii naszej szkoły.  
Wyjątkowy dzień, piękne i doniosłe wydarzenie na długo zostanie w pamięci i w sercach osób, które wzięły w nim udział, były zaangażowane w organizację Jubileuszu.

Naszej Jubilatce życzymy kolejnych 100 lat!

 

Budynek szkolny z 1935 roku

  Z historii Urli i szkoły

  Urle są jedną z wielu wsi należących do Gminy Jadów. Gmina Jadów leży w zasięgu Równiny Wołomińskiej, wchodzącej w skład Niziny Środkowomazowieckiej, która z kolei jest częścią Nizin Środkowopolskich. Do 1 czerwca 1975 roku wchodziła w skład byłego powiatu wołomińskiego w województwie warszawskim. Do roku 1999 znajdowała się w północno-zachodniej części województwa siedleckiego. W związku z nową Ustawą Terytorialną, która weszła w życie od stycznia 1999 roku Gmina Jadów wraz z Urlami ponownie zostaje przyłączona do powiatu wołomińskiego w województwie mazowieckim. Urle leżą w pradolinie rzeki Liwiec, która stanowi dopływ Bugu. Do Urli można dojechać pociagiem z Warszawy Wileńskiej w kierunku Białegostoku. 50 km od Warszawy (podróż trwa godzinę) wśród sosnowych lasów położona jest mała stacyjka kolejowa URLE.

Budynek szkolny z roku 1995

25 października 2003 roku

85 lat istnienia Szkoły Podstawowej w Urlach

     Rok 2003 jest szczególny dla naszej szkoły. Obchodzimy 85 rocznicę zorganizowania Szkoły Podstawowej w Urlach, co miało miejsce w roku szkolnym 1918 oraz 10 rocznicę wprowadzenia szkoły do nowego budynku (Folder jubileuszowy).  Najpierw szkoła istniała w Urlach, potem została przeniesiona do Borzym. Nie miała stałej siedziby, ani stałej siły nauczycielskiej. Dopiero mianowanie pani Genowefy Galanki, znanej nam pani Paśkudzkiej zmienia ten stan rzecz. Zapisała ona ten fakt w swoim pamiętniku: ,,Rok szkolny 1927/28 jest rokiem, w którym pan inspektor Winogrodzki zorganizował tu szkołę jednoklasową. Mieściła się w budynku własnym kupionym od miejscowego gospodarza. Dom przeznaczony na szkołę był domem letnim, nic więc dziwnego, że nauczycielka Genowefa Galanka jest piątą z kolei... w br. szkolnym”. Dziennik p. Paśkudzkiej jest źródłem informacji o szkole, jej rozwoju i życiu społecznym miejscowości. Dowiadujemy się, jak rok po roku dzięki wsparciu tutejszych obywateli, szkoła rozrasta się: powstają nowe klasy i mieszkania nauczycielskie. Szkoła bogaci się – kupuje się pomoce szkolne, powstaje szkolna biblioteka. W 1936 r. liczyła ona 450 tomów, a wśród nich: ,,wiele utworów dla dzieci na scenę, których zazdroszczą nam aktorki przyjeżdżające na letnisko i chcą wypożyczać od nas te rzeczy”- tak pisała p. Paśkudzka charakteryzując szkolną bibliotekę. Dzieci szkolne grały w zespole teatralnym, opracowując sztuki ludowe i wystawiając je na scenie Domu Ludowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Miłośników Urli.

biplog

  18 Logo programu

 

trzymaj1

 

psia1

 

  

gang1

 

 

 • 19.jpg
 • ala_milczarek_dyplom.jpg
 • biblio.jpg
 • Bohateron-dyplom-urszula-nieborek-1.jpg
 • Bohateron-dyplom-zespol-szkolno-przedszkolny-w-urlach-1.jpg
 • dypl996.jpg
 • dypl997.jpg
 • dypl997a.jpg
 • dypl998.jpg
 • dypl999.JPG
 • dypl9996.jpg
 • dypl9998.jpg
 • dypl9999.jpg
 • dyplom.png
 • dyplom_rudnik_j.-1.jpg
 • dyplom_sport_2.jpg
 • dyplom_sport_14.jpg
 • dyplom_sport_21.jpg
 • filip_rudnik_dyplom.jpg
 • pamieta.jpg