KAŻDA SZKOŁA I PRZEDSZKOLE POWINNY MIEĆ WŁASNEGO PATRONA. NIE TYLKO, ABY BYŁY ROZPOZNAWALNE NA ZEWNĄTRZ, CHOCIAŻ TO JEST WAŻNE, ALE GŁÓWNIE PO TO, ABY TENŻE PATRON BYŁ DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW WZOREM DO NAŚLADOWANIA. PATRON KSZTAŁTUJE WIZERUNEK SZKOŁY I PRZEDSZKOLA.

     Patron  wyznacza kierunek działań dydaktyczno-wychowawczych, jest filarem, wokół którego buduje się program wychowawczy szkoły.
W celu uzyskania swoistej tożsamości wyróżniającej naszą szkołę i przedszkole spośród innych placówek oraz oparcia działań wychowawczych na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością wybranego autorytetu, Rada Pedagogiczna zdecydowała się rozpocząć procedurę mającej na celu wybór patrona szkoły i przedszkola.

     Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2022 r. został złożony wniosek o rozpoczęcie procedury nadania imienia szkole i przedszkolu.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.08.2022 r. o wszczęcie działań związanych z wyborem patrona i nadanie sztandaru Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowemu w Urlach, podjęte zostały uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowemu w Urlach zgodnie z procedurą.

Procedurę wyboru patrona szkoły i przedszkola rozpoczęliśmy od powołania Zespołu Koordynacyjnego. W skład Zespołu Koordynującego weszli: Anna Borowska, Barbara Cyrych, Agnieszka Kubat, Justyna Kamińska.
Zespół Koordynacyjny podejmie działania informacyjne skierowane do nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników obsługi, którzy zgodnie z przyjętym harmonogramem do końca października mogą zgłaszać kandydatury na Patrona szkoły i przedszkola.

Następnie Komisja złożona z przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciela obsługi i administracji wybierze trzy kandydatury cieszące się największą popularnością i spełniające wymogi formalne.

Od listopada do końca grudnia odbędzie się prezentacja kandydatów na patrona na stronie internetowej oraz na gazetce szkolnej, a na początku stycznia przeprowadzone będzie głosowanie wśród wszystkich zainteresowanych stron - uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych naszego zespołu.

Kolejny etap to zatwierdzenie kandydatury przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski, złożenie wniosku do organu prowadzącego szkołę o nadanie imienia, podjęcie uchwały przez Radę Gminy Jadów.

Oficjalna uroczystość nadania imienia szkole i przedszkolu wraz z nadaniem sztandaru planowana jest na czerwiec 2023 roku.

biplog

  

trzymaj1

 

psia1

 

  

gang1