logo klor bez tla

,
GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS 3
edycja III
organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkołę Podstawową w Urlach 11 kwietnia 2018 r. zaproszenie 
I. CELE KONKURSU:
1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.                                                                                                                                        
2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego przez gry i zabawy .                                                                                        
3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno-gramatycznych w rywalizacji z uczniami innych szkół.                                                                              
4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.                                                                                                                      
5. Podniesienie samooceny uczniów.                                                                                                      
6. Wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji.
II. TEMATYKA KONKURSU:
1.Gramatyka:
Zaimki osobowe : liczba pojedyncza i mnoga.
Przymiotniki dzierżawcze: liczba pojedyncza i mnoga.
Czasowniki : to be, can, have got – zdania twierdzące i przeczące.
Przyimki miejsca: in, on, under, behind, in front of, next to.
Rzeczowniki: liczba pojedyncza i mnoga.
Czasowniki: like, jump, dance, sing, go home/ to school / to bed , get up, have breakfast / lunch / supper / a shower.
Liczebniki 1-20.
2. Słownictwo:
Nazwy zwierząt domowych i dzikich. .
Nazwy części twarzy i ciała.
Nazwy pomieszczeń i mebli w domu.
Kolory, odzież i obuwie.
Nazwy potraw . produktów spożywczych , owoców, warzyw i napojów.
3. Funkcje językowe:
Określanie czasu (it’s six o’clock, half past six),
Określanie położenia przedmiotów i pomieszczeń.
Określanie umiejętności i posiadania różnych przedmiotów.
Określanie ulubionych potraw, ubrań, zwierząt, przedmiotów.
Wskazywanie i nazywanie części twarzy i ciała.
II. UCZESTNICY KONKURSU:
Uczniowie klas III szkół podstawowych Gminy Jadów.
IV. PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
1. I etap - konkurs szkolny – odbywa się w poszczególnych szkołach i przeprowadzany jest według własnych regulaminów. Trzech uczniów – zwycięzców etapu szkolnego utworzy reprezentację szkoły do II etapu gminnego.
2. II etap - konkurs gminny – zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Urlach 11 kwietnia 2018 roku o godzinie 11:00 według następującego regulaminu:
REGULAMIN II ETAPU - KONKURS GMINNY:
1. W konkursie gminnym uczestniczą drużyny składające się z 3 uczniów klas trzecich z poszczególnych szkół podstawowych Gminy Jadów, wyłonieni w I etapie – konkursów szkolnych (każdą szkołę reprezentuje jedna trzyosobowa drużyna).
2. Konkurs gminny będzie miał formę zawodów uwzględniających elementy gry i zabawy.
3. Konkurs gminny będzie składał się z 10 zadań punktowanych, jednakowych dla każdej drużyny, sprawdzających:  
słuchanie (2 zadania), czytanie (2 zadania), komunikację (2 zadania),                                                                                                             słownictwo (2 zadania), gramatykę (2 zadania).
Typy zadań: 
a) prawda/ fałsz,                                                                                                                                                                                                      
b) dopasowywanie części zdań,
c) uzupełnianie luk podanymi wyrazami,                                                                                                                                                                      d) układanie zdań w kolejności,     
e) podpisywanie lub nazywanie obrazków,                                                                       
f) dopisywanie wyrazów do odpowiedniej listy, 
g) tłumaczenie wyrazów polskich na język angielski,   
h) zakreślanie odpowiednich wyrazów.  
4. Komisja powołana przez Dyrektora ZSP w Urlach będzie nadzorowała wykonywanie zadań przez poszczególne drużyny i punktowanie tych zadań. Komisja dokona oceny zadań zgodnie z opracowaną punktacją dla poszczególnych zadań. Z przebiegu prac komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.
5. Nagrody otrzymują wszyscy uczniowie, którzy brali udział w konkursie.
6. Finał konkursu - ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Urlach.
7. Zgłoszenia udziału uczniów (telefoniczne) przyjmowane będą do 6 kwietnia 2018 r.
Informacje szczegółowe : p. Ewa Foryś, koordynator konkursu, tel. 256754915
Urle , 6 marca 2018 r.