16 czerwca 2018 roku
będziemy obchodzić 100-lecie Szkoły w Urlach

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
ZWIĄZANYCH Z NADANIEM SZKOLE IMIENIA

Termin

Działania

25 X 2017

wniosek do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o wszczęcie Procedury nadania szkole imienia,

powołanie zespołu zadaniowego do spraw związanych z nadaniem szkole imienia

od 28 XI 2017

stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia,

prowadzenie tablicy poświęconej wyborowi patrona

3 XI 2017

zapoznanie uczniów z Procedurą Nadania Imienia Szkole Podstawowej w Urlach (na apelu w szkole)

do 15 XI 2017

przeprowadzenie godzin z wychowawcą / lekcji języka polskiego „W poszukiwaniu autorytetów – kto powinien zostać patronem naszej szkoły?”

10 XI 2017

poinformowanie organu prowadzącego oraz organu nadzorującego o wszczęciu procedury nadania szkole imienia

do 13 XI 2017

powołanie Komisji Wyborczej składającej się z przedstawicieli społeczności szkolnej

15 XI 2017

zapoznanie rodziców z Procedurą Nadania Imienia Szkole Podstawowej w Urlach (na zebraniu w szkole),

zgłaszanie kandydatów na patrona przez rodziców,

zgłaszanie kandydatów na patrona szkoły przez nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, rodziców i uczniów

do 17 XI 2017

ogłoszenie przez Komisję Wyborczą najczęściej powtarzających się kandydatur – utworzenie listy składającej się z trzech kandydatów

od 17 XI 

do 15 XII 2017

poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie i opracowywanie informacji na temat kandydatów, gromadzenie przez uczniów w portfoliach materiałów poświęconych kandydatom na patrona

od 15 XII 2017

do 11 I 2018

przygotowanie wystaw poświęconych trzem kandydatom,

zaprezentowanie kandydatów społeczności szkolnej

11 I 2018

ogólnoszkolne referendum związane z wyborem patrona

12 I 2018

posiedzenia Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zatwierdzające kandydata na patrona

15 I 2018

złożenie wspólnego – RP, RR, SU wniosku do Rady Gminy o nadanie szkole imienia

od 16 I 2018

przygotowania do uroczystości nadania szkole imienia:

wydanie jednodniówki poświęconej postaci patrona,

przygotowanie wystawy poświęconej patronowi,

zorganizowanie wycieczki śladami patrona,

zorganizowanie konkursu na logo szkoły,

zorganizowanie konkursów związanych z patronem

16 VI 2018

Uroczyste nadanie szkole imienia