logo klor bez tla

,
Zasady rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Urlach
na rok szkolny 2015/2016
  
   Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje siękandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
   Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolnew przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Dzieci 5-letnie zamieszkałe na terenie Gminy Jadów w obwodzie przyjmowane są do przedszkola z urzędu na podstawie zgłoszenia.
Rekrutacja dotyczy dzieci 3 i 4 letnich oraz 5-latków zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się poprzez składanie wniosków.
System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (I postępowanie rekrutacyjne wg kryteriów ustawowych, II postępowanie rekrutacyjne wg kryteriów gminnych).
Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklarację dotyczącą kontynuowania edukacji przedszkolnej.
 
 
Terminarz rekrutacji:
  • do 28  lutego 2015 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub zgłoszenia dla dzieci z obwodu objętych obowiązkiem przygotowania przedszkolnego.
  • do 31 marca 2015 r. –  przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola
  • 10 kwietnia 2015 r. godz. 14.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są przedszkolu. Ponadto rodzice, którzy podali adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową.
  • 10-16 kwietnia 2015 r. – złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów, oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów ustawowych; potwierdzenie woli przyjęcia.
  • 23 kwietnia 2015 r. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych do przedszkola
  • 25 kwietnia – 8 maja 2015 r.- podpisywanie umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – terminy ustala dyrektor przedszkola.  /Podpisanie umowy dotyczy dzieci korzystających z przedszkola więcej niż 5 godzin/.
  • po 11 maja 2015 r.– rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej, której terminy ustala indywidualniedyrektor przedszkola
 
Kryteria rekrutacji
 
Kryteria główne- ustawowe
(I etap postępowania rekrutacyjnego)

spełnia

Nie spełnia

Dziecko z rodziny wielodzietnej2)

   

Dziecko niepełnosprawne

   

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

   

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

   

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

   

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3)

   

Dziecko objęte pieczą zastępczą

   
 
    Dodatkowe gminne kryteria- II etap rekrutacji zostaną ustalone przez organ prowadzący  i przyjęte uchwałą Rady Gminy.
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www.spurle.pl  lub w sekretariacie od 5.03.2015 r. 
Dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji do przedszkola można uzyskać osobiście w sekretariacie Przedszkola Samorządowego w Urlach, pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub telefonicznie: 256754915.  

Zapraszamy!