,

Dzisiaj 86

Razem 199255

Egzamin Ósmoklasisty 2023 - terminy, wymagania, informacje o przebiegu egzaminu

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 będzie przeprowadzany z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, wybranego języka obcego nowożytnego do wyboru (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego; uczeń musi uczyć się wybranego języka w szkole).

Terminy:

termin główny
język polski
23 maja 2023 r.
godz. 9.00
matematyka
24 maja 2023 r.
godz. 9.00
język obcy nowożytny
25 maja 2023 r.
godz. 9.00
termin dodatkowy
język polski
12 czerwca 2023 r.
godz. 9.00
matematyka
13 czerwca 2023 r.
godz. 9.00
język obcy nowożytny
14 czerwca 2023 r.
godz. 9.00

Wyniki testu ósmoklasisty przeprowadzonego w obu terminach uczniowie poznają w tym samym czasie – 3 lipca.

Z egzaminu ósmoklasisty zwolnieni będą uczniowie, którzy są​: finalistami lub laureatami olimpiady przedmiotowej bądź laureatami konkursu przedmiotowego (o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim), pod warunkiem że jest to przedmiot objęty egzaminem ósmoklasisty. Zwolnienie z egzaminu oznacza, że uczeń uzyska z danego przedmiotu najwyższą ocenę.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Na ostateczne wymagania egzaminacyjne trzeba jeszcze poczekać. Do tej pory na teście z języka polskiego obowiązywały wymagania egzaminacyjne z grudnia 2020 r., zawierające ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego można było uzyskać maksymalnie 45 punktów:

 • część 1, czytanie ze zrozumieniem – argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt,
 • część 2, wypracowanie – 20 punktów.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

Ponieważ egzaminy w 2023 roku mają być tożsame z tymi z roku 2022, do czasu opublikowania nowych wytycznych, można jedynie bazować w domysłach na dotychczasowych wymaganiach.

Za rozwiązanie zadań z matematyki w 2022 roku można było uzyskać maksymalnie 25 punktów:

 • zadania zamknięte – 15 punktów,
 • zadania otwarte (będą 4 takie zadania) – 10 punktów.

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

Dotąd obowiązywały wymagania egzaminacyjne z grudnia 2020 r., zawierające ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego można było uzyskać maksymalnie 55 punktów:

 • zadania zamknięte – 34 punkty
 • zadania otwarte – 21 punktów. 

Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty?

Łączna liczba punktów, które w 2022 roku można było uzyskać na egzaminie to 100.

Wyniki przedstawione w procentach, mnożyło się:

 • przez 0,35 w przypadku języka polskiego i matematyki,
 • przez 0,3 w przypadku języka obcego.

Po zsumowaniu otrzymanych liczb otrzymywano liczbę punktów zdobytych na egzaminie ósmoklasisty.

W rekrutacji do liceum, prócz punktów za egzamin ósmoklasisty, brane są również pod uwagę punkty za oceny na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia ucznia. Maksymalna liczba punktów za świadectwo i osiągnięcia to również 100 punktów.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w ciągu trzech kolejnych dni: pierwszego dnia jest egzamin z języka polskiego, drugiego – z matematyki, trzeciego – z języka nowożytnego. 

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów jest różny:

 • egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – 120 minut,
 • z matematyki – 100 minut,
 • z języka obcego – 90 minut.

Uwaga: egzamin ósmoklasisty w określonych przypadkach może zostać wydłużony:

 • z języka polskiego – do 180 minut,
 • z matematyki – do 150 minut,
 • z języka obcego – do 135 minut.

Dotyczy to uczniów, którzy posiadają jedno z wymienionych niżej wskazań:

 • orzeczenieo potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza: w przypadku czasowej niesprawności rąk, chorób przewlekłych, chorób czasowych lub niesprawności czasowych,
 • opinię poradni psychologiczno-psychologicznejwydawanej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią z zaburzeniami komunikacji językowej. (Uwaga: nie wszyscy uczniowie z wymienionymi trudnościami mogą liczyć na wydłużenie trwania egzaminu – w opinii musi być napisane konkretnie, że uczeń ma stwierdzone wolne tempo pracy),
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (dotyczy uczniów z chorobami przewlekłymi),
 • orzeczenie Rady Pedagogicznej (dotyczy uczniów: cudzoziemców, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dzieci, które znalazły się w sytuacji traumatycznej lub kryzysowej).

Co uczeń może zabrać ze sobą na egzamin?

Na egzamin uczeń może przynieść wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem. Na egzamin z matematyki – dodatkowo linijkę. ‎Podczas egzaminu nie można korzystać z kalkulatora, słowników ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Kto sprawdza egzamin ósmoklasisty?

Zastanawiasz się, czy testy uczniów są sprawdzane przez nauczycieli, którzy uczą w szkole, do której chodzi uczeń zdający egzamin? Nie. Obowiązuje zasada, że egzaminatorzy sprawdzają prace uczniów z innych szkół. Nie ma więc możliwości, by nauczyciel sprawdzający test rozpoznał charakter pisma swego ulubionego ucznia lub tego, który szczególnie zalazł mu za skórę.

Czy każdy nauczyciel może sprawdzać egzaminy ósmoklasistów? Też nie jest to możliwe. Testy sprawdzać mogą wyłącznie specjalnie przeszkoleni egzaminatorzy, których powołuje w tym celu dyrekcja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.