,

Dzisiaj 8

Razem 172205

Egzaminy Ósmoklasisty 2022 - ogólne informacje

Zasady dotyczące egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.:

 • zorganizowany na podstawie wymagań egzaminacyjnych z grudnia 2020 r.,
 • obowiązują aneksy do informatorów (z grudnia 2020 r.),
 • obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematyka, wybrany język obcy nowożytny,
 • brak egzaminu z przedmiotu dodatkowego,
 • arkusze egzaminacyjne będą zawierały mniejszą liczbę zadań w porównaniu z rokiem 2019, przy czym czas na ich rozwiązanie pozostanie bez zmian,
 • w przypadku egzaminu z języka polskiego zdający będą mieli możliwość wybrania tematu wypracowania (rozprawka lub opowiadanie), w którym będą mogli odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej nawiązującej do tematu pracy,
 • egzamin z matematyki zostanie pozbawiony zadań dotyczących dowodów geometrycznych, w ograniczonym zakresie będą także sprawdzone wymagania z obszaru działań na pierwiastkach oraz stereometrii,
 • oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej na egzaminie z języka obcego nowożytnego będzie poziom A2 (według skali Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego).

Obydwa egzaminy - ósmoklasisty i maturalny - będą przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Oprócz zmian zapowiedzianych przez MEN w projekcie ministerialnym, w efekcie konsultacji wprowadzono  modyfikacje w wymaganiach egzaminacyjnych.
W przypadku egzaminu ósmoklasisty m.in.

 • z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono “Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza,
 • z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
 • z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas Past Perfect oraz mowę zależną.

 

Język polski

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.

 • Czas trwania: 120 minut.
 • Maksymalna liczba punktów: 45 (5 pkt. mniej niż w latach ubiegłych), w tym:

część 1.: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt. (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50% zadań otwartych),

część 2.: wypracowanie – 20 pkt.

Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.

W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).

 • Czas trwania: 100 minut.
 • Maksymalna liczba punktów: 25 (5 pkt. mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt. – zadania zamknięte, 10 pkt. – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Maksymalna liczba punktów: 55 (5 pkt. mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt. – zadania zamknięte, 21 pkt. – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.