Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki
 
Filtr
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach 2 września o godz. 8.30

 • Inauguracja roku szkolnego

  Inauguracja roku szkolnego

  Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019
  dla uczniów Szkoły Podstawowej w Urlach
  odbędzie się 3 września 2018 roku (poniedziałek) o godz. 9.00.
   Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Przedszkolu Samorządowym w Urlach
  rozpoczynamy od 3 września 2018 r.
  Przedszkole pracuje od godz. 7.30 do 16.30 . 

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

  Przedszkole - piątek, 1 września 2017 r. o godz. 7.30,

  Szkoła Podstawowa - poniedziałek, 4 września, godz. 9.00


 • Początek roku szkolnego

  Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017
  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
  w Urlach
  czwartek, 1 czerwca 2016 r. 
  Godz. 8.00 - Msza św. w koszkole,
  godz. 9.00 - uroczystość w szkole.
   
   
 • wyniki naboru

  Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP w Urlach
          Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko  nauczyciela wychowania fizycznego została wybrana kandydatura Pana Łukasza Rudnika.
  Uzasadnienie:
  Kandydat spełniał wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko i uzyskał największą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Wykazał się wymaganą wiedzą merytoryczną  w zakresie zadań związanych z pracą w szkole na  stanowisku nauczyciela .
  Dyrektor
  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach
   Aniela Dobosiewicz
 • ogłoszenie o naborze

  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Urlach ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

     1. nauczyciel wychowania fizycznego – niepełny wymiar (zgodnie z organizacją roku) zatrudnienie od 1 września 2015 r. na podstawie umowy o pracę .
     2. psycholog – niepełny wymiar (zgodnie z organizacją roku) zatrudnienie od 1 września 2015 r. na podstawie umowy o pracę .
  I. Wymagania niezbędne:
     1. Wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym.
     2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
     3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
     4. Obywatelstwo Polskie.
     5. Nieposzlakowana opinia.
  II. Wymagania podstawowe:
     1. Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji
     2. Otwartość na nowatorskie, niestandardowe metody pracy z dziećmi
     3. Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność, inicjatywa, umiejętności organizacyjne
  III. Mile widziane:
     1. Umiejętność obsługi komputera.
     2. Zainteresowania i umiejętności, które można wykorzystać w pracy z dziećmi.
     3. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe.
  Wymagane dokumenty:
     1. List motywacyjny lub podanie o zatrudnienie oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
     2. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
     3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
     4. Kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego.
     5. Kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.
     6. Oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie.
     7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
     8. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. do godz. 14.00 pod adresem: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach, Ulm Żwirki i Wigury 4, 05-281 Urle lub e-mail: szkola.urle@op.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 256754915. Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przekazana kandydatom i umieszczona na stronie internetowej szkoły www.spurle.pl.

                                                                                                   Dyrektor ZSP w Urlach 
                                                                                                        Aniela Dobosiewicz
 • Początek roku szkolnego!

  UWAGA!
  Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/2014
  odbędzie się 2 września  2013 roku o godz. 9.00
  na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach.
  Zajęcia w Przedszkolu Samorządowym
  dla wszystkich grup rozpoczynają się o godz. 7.30

 • Pomoc finansowa na zakup podręczników

  POMOC FINANSOWA DLA UCZNIÓW KL. I, II, III i V NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jadów z dnia 24 lipca 2013 r. informuję , iż rodzice uczniów kl. I, II, III i V szkoły podstawowej mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych na rok szkolny 2013/2014. Średni dochód netto na jednego członka rodziny dla uczniów kl. I nie może przekroczyć 539 zł, zaś uczniów kl. II, III, V – 456 zł. Dla klas I-III kwota dofinansowania do 225 zł, dla klasy V- 325 zł.
  Pomoc finansowa zostanie wypłacona rodzicom lub prawnym opiekunom po okazaniu imiennej faktury, rachunku lub paragonu.
  Termin składania wniosków do 6 września 2013 r.
  Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj.

 • poczatek roku 2012

  Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013

  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach 3 września 2012 roku

  o godz. 8.00 - Msza św. w kościele, o godz. 9.00 - uroczystość w szkole.

   

 • Wyprawka szkolna 2012

  WYPRAWKA SZKOLNA 2012

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. poz. 706) oraz Zarządzenia Nr 36/2012 Wójta Gminy Jadów z dnia 9 lipca 2012 r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków Dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Urlach informuje, że od 20 sierpnia 2012 r. do 5 września 2012 r. można składać wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników na rok szkolny 2012/2013 dla uczniów kl. I, II, III i IV szkoły podstawowej w ramach programu „Wyprawka szkolna”.                              

  Dofinansowaniem objęci są:                                                                                                                          

  1. uczniowie kl. I , u których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł netto .                    

  2. uczniowie kl. II-IV , u których dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto.

  Wnioski do pobrania ze strony internetowej - "Wyprawka szkolna" lub w sekretariacie szkoły.

 • Wniosek o dofinansowanie 2012

  W N I O S E K

  o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów

  klas I-IV Szkoły Podstawowej w Urlach na rok szkolny 20012/2013

  „Wyprawka szkolna”

  cały wniosek: wniosek

 • Wykaz podręczników 2012/2013

  Załącznik nr1 do zarządzenia nr13/2011/2012 Dyrektora ZSP w Urlach z dnia 14.06.2012 r.

  Wykaz podręczników

  obowiązujących w ZSP Urle w roku szkolnym 2012/2013

 • Wykaz zeszytów ćwiczeń 2012/2013

  Wykaz zeszytów ćwiczeń

  obowiązujących w ZSP Urle   w roku szkolnym 2012/2013

 • Zestaw programów nauczania 2012/2013

  Szkolny Zestaw Programów Nauczania

  na rok szkolny 2012/2013

  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach