,

Załącznik do Zarządzenia nr 18/31/08/2022

 

PROCEDURY WYDAWANIA
DUPLIKATU ŚWIADECTWA, LEGITYMACJI SZKOLNEJ, KARTY ROWEROWEJ
OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W URLACH

 

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (U. 2010 nr 97 poz. 624)

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (U. 2006 nr 225 poz. 1635)

 4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późń. zm.).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Duplikaty bądź też odpisy świadectw szkolnych, legitymacji, karty rowerowej są wydawane na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły.

2.Duplikaty oraz odpisy świadectw szkolnych, legitymacji, karty rowerowej wydawane są odpłatnie.

3.Duplikaty oraz odpisy mają moc oryginału i mogą być wystawiane ponownie.

 

ŚWIADECTWA SZKOLNE

1. W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu lub odpisu należy:

a. złożyć w sekretariacie szkoły (przesłać listem na adres szkoły) pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu z określeniem:

- wnioskodawcy

- rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły, klasy),

- roku ukończenia szkoły lub klasy,

- wnieść opłatę w wysokości określonej w ustawie:

duplikat świadectwa – 26 zł

2.Odbiór duplikatu lub odpisu świadectwa szkolnego w sekretariacie szkoły następuje w terminie do 14 dni roboczych.

3.W przypadku przesyłania duplikatu dokumentu pocztą doręczenie następuje listem poleconym.

4.Dyrektor szkoły może poświadczyć zgodność odpisu z oryginałem świadectwa tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne dla złożenia odpisu w aktach szkoły. Na odpisie należy umieścić adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem” (odręcznie lub pieczątką), datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć imienną dyrektora.

 

LEGITYMACJE SZKOLNE

1.W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej w celu uzyskania duplikatu należy:

a.złożyć w sekretariacie szkoły pisemny wniosek do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu

b.dostarczyć 1 zdjęcie (odpowiedniego formatu- 30 x 42 mm) opisane danymi ucznia:

- imię i nazwisko

- data urodzenia

- adres zamieszkania

c.wnieść opłatę w wysokości określonej w ustawie.

duplikat legitymacji – 9 zł.

2.Odbiór duplikatu następuje w sekretariacie szkoły w terminie do 7 dni roboczych.

3.Duplikaty legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią.

 

KARTA ROWEROWA

1.W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej, w celu uzyskania duplikatu należy:

a. złożyć w sekretariacie szkoły pisemny wniosek do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu,

b. dostarczyć 1 zdjęcie (odpowiedniego formatu – 45 x 35 mm) opisane danymi ucznia:

- imię i nazwisko

- data urodzenia

- adres zamieszkania

c.wnieść na wskazane konto szkoły opłatę w wysokości określonej w ustawie

karta rowerowa - 9zł

2.Odbiór duplikatu następuje w sekretariacie szkoły w terminie do 7 dni roboczych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Procedury powyższe obowiązują wszystkich uczniów szkoły oraz absolwentów.

2.Procedury wchodzą w życie z dniem 01 września 2022 r. i obowiązują do czasu ich zmiany.

3.Wzory wniosków o wydanie duplikatu.

Duplikat świadectwa

Duplikat legitymacji szkolnej

Duplikat karty rowerowej

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • ala_milczarek_dyplom.jpg
 • Bohateron-dyplom-urszula-nieborek-1.jpg
 • Bohateron-dyplom-zespol-szkolno-przedszkolny-w-urlach-1.jpg
 • dypl996.jpg
 • dypl997.jpg
 • dypl997a.jpg
 • dypl998.jpg
 • dypl999.JPG
 • dypl9996.jpg
 • dypl9998.jpg
 • dypl9999.jpg
 • dyplom.png
 • dyplom_rudnik_j.-1.jpg
 • dyplom_sport_2.jpg
 • dyplom_sport_14.jpg
 • dyplom_sport_21.jpg
 • filip_rudnik_dyplom.jpg
 • skanowanie0133.jpg
 • skanowanie0134.jpg