,
Do Nowego Roku zostało dni... 64

Dzisiaj 1

Razem 150126

ZARZĄDZENIE
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432) ze zmianami z dn. 5 października 2010 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1245, §5) w sprawie organizacji roku szkolnego po uzgodnieniu z Rada Pedagogiczną i Organem Prowadzącym, zarządzam, co następuje:
§1 Ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:
    29, 30 kwietnia 2019 r. 
    2 maja 2019 r.
W tych dniach zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

Dyrektor szkoły
Aniela Dobosiewicz